Tema 7: Cambios e permanencias no sector primario

ESQUEMA DA UNIDADE

  1. Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores explicativos
  2. A estrutura agraria e as súas transformacións recentes (U.E.)
  3. O desenvolvemento da gandería española e as súas transformacións.
  4. A explotación dos bosques.
  5. As paisaxes agrarias: atlántica, mediterránea, de interior, canaria e de montaña.
  6. A pesca e os espazos pesqueiros.

PRÁCTICOS

  • Comentario e localización dunha paisaxe agraria e humanizada, a través de fotografía aérea ou outros medios de reprodución.
  • Mapa de espazos pesqueiros (rexións e caladoiros).
  • Gráficos e mapas sobre a produción agraria, gandeira ou pesqueira, e poboación ocupada nestes sectores.

VOCABULARIO: Acuicultura/ Agricultura ecolóxica/ Denominación de orixe/ Desagrarización/ Explotación intensiva / Política Agrícola Común (PAC)/ Política Pesqueira Comunitaria (PPC)/ Silvicultura /Transxénicos.

Advertisements