Territorio e actividades económicas

TEMA 7 Cambios e permanencias no sector primario

ESQUEMA DA UNIDADE

 1. Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores explicativos
 2. A estrutura agraria e as súas transformacións recentes (U.E.)
 3. O desenvolvemento da gandería española e as súas transformacións.
 4. A explotación dos bosques.
 5. As paisaxes agrarias: atlántica, mediterránea, de interior, canaria e de montaña.
 6. A pesca e os espazos pesqueiros.

PRÁCTICOS

 • Comentario e localización dunha paisaxe agraria e humanizada, a través de fotografía aérea ou outros medios de reprodución.
 • Mapa de espazos pesqueiros (rexións e caladoiros).
 • Gráficos e mapas sobre a produción agraria, gandeira ou pesqueira, e poboación ocupada nestes sectores.

VOCABULARIO: Acuicultura/ Agricultura ecolóxica/ Denominación de orixe/ Desagrarización/ Explotación intensiva / Política Agrícola Común (PAC)/ Política Pesqueira Comunitaria (PPC)/ Silvicultura /Transxénicos.

TEMA 8 A reestruturación dos espazos industriais.

ESQUEMA DA UNIDADE

 1. Proceso e factores da industrialización española.
 2. O tecido industrial español e os seus contrastes.
 3. Gran variedade de paisaxes industriais.
 4. Situación actual da industria: desafíos e globalización.
 5. A enerxía: a diversidade de fontes de enerxía.

PRÁCTICOS

 • Comentario dunha paisaxe industrial e humanizada (fotografía).
 • Mapas ou planos sobre factores de localización industrial.
 • Mapas e gráficos de produción mineira, industrial, enerxética e principais áreas industriais de España e Galicia.
 • Mapas e gráficos de poboación ocupada nas actividades mineiras e industriais en España e Galicia.

VOCABULARIO: Economías de escala/ Enerxías renovables/ Difusión industrial/ Fondos estruturais/Subcontratación/ Industrias verdes/ Materias primas estratéxicas / Parque tecnolóxico.

TEMA 9 España unha economía de servizos.

ESQUEMA DA UNIDADE

 1. Terciarización da economía e sociedade do benestar.
 2. Distribución comercial e espazos do consumo.
 3. Os servizos financeiros a súa organización espacial e a balanza de pagamentos.
 4. Transporte e comunicacións.
 5. Os espazos turísticos.

PRÁCTICOS

 • Comentario de paisaxes turísticas.
 • Mapas da distribución de redes e infraestruturas do transporte (AVE, autoestradas, autovías, portos e aeroportos).
 • Mapas ou gráficos do movemento de viaxeiros.
 • Mapas ou gráficos sobre a distribución e tendencias do turismo
 • Gráficas sobre a evolución do comercio exterior e/ou interior.
 • Gráficos e estudos sobre o impacto da sociedade da información.

VOCABULARIO: Balanza de pagamentos/ Economía somerxida/ Ecoturismo/ Franquicia/ Plan Estratéxico de Infraestruturas do Transporte (PEIT)/ Taxas aeroportuarias/ Tour operadores.

Advertisements