Programa Xeografía

Bloque 1

TEMA 1: Diversidade xeolóxica e morfolóxica.

 1. Formación e evolución xeolóxica.
 2. Variedade litolóxica e formas do relevo diferencial.
 3. Unidades morfoestruturais.
 4. O litoral español: cantábrico, atlántico e mediterráneo.
 5. Relevo insular.

TEMA 2: Diversidade climática

 1. Factores xeográficos e termodinámicos do clima.
 2. Tipos de tempo.
 3. Dominios climáticos: atlántico, mediterráneo, de interior, de montaña, subtropical.

TEMA 3: Diversidade hídrica

 1. Concas hidrográficas e tipos de réxime fluvial.
 2. Lagos, lagoas, zonas húmidas costeiras.
 3. Problemática dos recursos hídricos: transvases, desalinización,recuperación de acuíferos, saneamento dos ríos.

TEMA 4: Diversidade bioxeográfica.

 1. Factores da diversidade bioxeográfica.
 2. Paisaxes vexetais: atlántico, mediterráneo, canario e de montaña.
 3. O solo: composición e valor do solo.

TEMA 5: Natureza e medio ambiente de Galicia

 1. O relevo de Galicia
 2. Os climas e o medio natural de Galicia

TEMA 6: Riscos e problemas ambientais

 1. Repercusións ambientais da acción humana: Contaminación, cambio climático, pegada ecolóxica.
 2. Respostas e solucións cara a sustentabilidade.
 3. A paisaxe:recurso común, interpretación e transformacións recentes.
 4. O patrimonio natural español e categorías de protección.

Bloque 2

TEMA 7:  Cambios e permanencias no sector primario

 1. Os usos do solo e a súa distribución: tipos e factores explicativos
 2. A estrutura agraria e as súas transformacións recentes (U.E.)
 3. O desenvolvemento da gandería española e as súas transformacións.
 4. A explotación dos bosques.
 5. As paisaxes agrarias: atlántica, mediterránea, de interior, canaria e de montaña.
 6. A pesca e os espazos pesqueiros.

TEMA 8: A reestruturación dos espazos industriais.

 1. Proceso e factores da industrialización española.
 2. O tecido industrial español e os seus contrastes.
 3. Gran variedade de paisaxes industriais.
 4. Situación actual da industria: desafíos e globalización.
 5. A enerxía: a diversidade de fontes de enerxía.

TEMA 9: España unha economía de servizos.

 1. Terciarización da economía e sociedade do benestar.
 2. Distribución comercial e espazos do consumo.
 3. Os servizos financeiros a súa organización espacial e a balanza de pagamentos.
 4. Transporte e comunicacións.
 5. Os espazos turísticos.

Bloque 3

TEMA 10: A poboación española.

 1. Dinámica da poboación.
 2. Os movementos naturais da poboación.
 3. Mobilidade espacial da poboación e debate sobre a inmigración.
 4. A estrutura demográfica: idade, sexo e actividade económica.
 5. Distribución espacial.

TEMA 11: O sistema urbano.

 1. O proceso de urbanización en España.
 2. Fenómeno urbano en España.
 3. Transformacións recentes na estrutura das cidades.
 4. Impacto ambiental da urbanización.

Bloque 4

TEMA 12: Organización político – administrativa actual española.

 1. Evolución histórica.
 2. Formas de goberno. A democracia.
 3. A organización territorial do Estado español.

TEMA 13: Contrastes e políticas rexionais en España

 1. Antecedentes históricos.
 2. Desequilibrios territoriais.
 3. Factores de transformacións.
 4. Políticas rexionais.

Bloque 5

TEMA 14:  Unión Europea

 1. Institucións e órganos da UE
 2. A construción da UE
 3. España no contexto da UE e balance da adhesión.

TEMA 15: España no mundo.

 1. Globalización económica.
 2. O novo escenario xeopolítico.
 3. Posición relativa de España no mundo.
Advertisements