1) Diversidade xeolóxica e morfolóxica

ESQUEMA DA UNIDADE

 1. Introdución
 2. Formación e evolución xeolóxica.
 3. Variedade litolóxica e formas do relevo diferencial.
 4. Unidades morfoestruturais.
 5. O litoral español: cantábrico, atlántico e mediterráneo.
 6. Relevo insular.

PRÁCTICOS

 • Comentario guiado dun fragmento de mapa topográfico: identificación das coordenadas xeográficas, máximas e mínimas altitudes, zonas de maiores e menores pendentes, principais cursos fluviais e orientación dos mesmos.
 • Comentario de perfís topográficos: N – S, E – O, Pireneos – Val do Ebro.
 • Mapa litolóxico de España.
 • Debuxos e gráficos con tipos de modelado: granítico, cárstico, glaciar ou volcánico.
 • Imaxes identificativas: pedras cabaleiras, badlands, páramos, canóns.
 • Esquemas do relevo costeiro: costa mediterránea.

VOCABULARIO

Aluvión, Foz, Litosfera, Meseta, Penechaira, Somonte, Tectónica de placas

Advertisements