Natureza e medio ambiente en España

TEMA 1: Diversidade xeolóxica e morfolóxica

ESQUEMA DA UNIDADE

 1. Formación e evolución xeolóxica.
 2. Variedade litolóxica e formas do relevo diferencial.
 3. Unidades morfoestruturais.
 4. O litoral español: cantábrico, atlántico e mediterráneo.
 5. Relevo insular.

PRÁCTICOS

 • Comentario guiado dun fragmento de mapa topográfico: identificación das coordenadas xeográficas, máximas e mínimas altitudes, zonas de maiores e menores pendentes, principais cursos fluviais e orientación dos mesmos.
 • Comentario de perfís topográficos: N – S, E – O, Pireneos – Val do Ebro.
 • Mapa litolóxico de España.
 • Debuxos e gráficos con tipos de modelado: granítico,cárstico,glaciar ou volcánico.
 • Imaxes identificativas: pedras cabaleiras, badlands, páramos, canóns.
 • Esquemas do relevo costeiro: costa mediterránea.

VOCABULARIO

Aluvión / Foz / Litosfera / Meseta / Penechaira / Somonte / Tectónica de placas (7)

TEMA 2: Diversidade climática

ESQUEMA DA UNIDADE

 1. Factores xeográficos e termodinámicos do clima.
 2. Tipos de tempo.
 3. Dominios climáticos: atlántico, mediterráneo, de interior, de montaña, subtropical.

PRÁCTICOS

 • Mapas do tempo en superficie: Advección do Oeste, anticiclón de verán e tempo do norte.
 • Mapas de temperaturas e precipitacións medias.
 • Mapa dos climas de España.
 • Climogramas: análise de temperaturas, precipitacións e aridez; factores que inflúen no clima; influencia no medio; tipos de climas e localización xeográfica dos mesmos.

VOCABULARIO

Aridez / Barlovento / Inversión térmica / Isóbara / Isohieta / Umbria (6)

TEMA 3 Diversidade hídrica

ESQUEMA DA UNIDADE

 1. Concas hidrográficas e tipos de réxime fluvial.
 2. Lagos, lagoas, zonas húmidas costeiras.
 3. Problemática dos recursos hídricos: transvases, desalinización,recuperación de acuíferos, saneamento dos ríos.

PRÁCTICOS

 • Comentario de hidrogramas (nival, nivopluvial, pluvionival, pluvial oceánico,pluvial mediterráneo).
 • Análise das concas hidrográficas do Ebro e Guadalquivir: localización dos principais ríos e posibles réximes fluviais.
 • Comentario dun mapa dos recursos hídricos da península.

VOCABULARIO

Cunca fluvial / Estiaxe / Marisma (3).

TEMA 4 Diversidade bioxeográfica.

ESQUEMA DA UNIDADE

 1. Factores da diversidade bioxeográfica.
 2. Paisaxes vexetais: atlántico, mediterráneo, canario e de montaña.
 3. O solo: composición e valor do solo.

PRÁCTICOS

 • Mapas de distribución de carballo, sobreira, faia e aciñeira.
 • Gráficos comparativos de cliseries.
 • Mapa de rexións bioxeográficas.
 • Comentario dunha imaxe de paisaxe natural: mediterránea, de montaña e das illas Canarias.

VOCABULARIO

Laurisilva / Maquis / Vexetación clímax / Vexetación antrópica (4).

TEMA 5 Natureza e medio ambiente de Galicia

ESQUEMA DA UNIDADE

 1. O relevo de Galicia
 2. Os climas e o medio natural de Galicia

PRÁCTICOS

 • Comentario dun perfil topográfico O – E.
 • Comentario de paisaxes naturais de Galicia (serras orientais, cuncas interiores e tipoloxía das rías).

VOCABULARIO

Esteiro / Landa / Ría / Tómbolo (4)

TEMA 6 Riscos e problemas ambientais

ESQUEMA DA UNIDADE

 1. Repercusións ambientais da acción humana: Contaminación, cambio climático, pegada ecolóxica.
 2. Respostas e solucións cara a sustentabilidade.
 3. A paisaxe:recurso común, interpretación e transformacións recentes.
 4. O patrimonio natural español e categorías de protección.

PRÁCTICOS

 • Mapas de riscos: xeolóxicos, climáticos (inundacións, temporais e secas).
 • Estatísticas e mapas de erosión dos solos, desertización e incendios forestais.
 • Mapas dos espazos protexidos (parques nacionais, parques naturais, reservas da biosfera).

VOCABULARIO

Avaliación de impacto ambiental / Ecosistema / Efecto invernadoiro / Paisaxe (4)

Advertisements